محمد دلگری

مؤسس نامیرا کابل

جهان بینی و دیدگاههای هر انسان، معمولاً در کار و تعاملات اجتماعی او بروز مییابند. بر این اساس، طبیعی خواهد بود که روش کاری مجموعه نامیرا کابل برگرفته از دیدگاههای مؤسس آن باشد.

محمد دلگری باور دارد تمامی انتخابها باید آگاهانه باشند. انتخابهایی که بر پایه برهانها و خردمندانه حاصل میشوند، امید میرود به موفقیت بینجامند؛ اما صرفنظر از نتیجه، این روش انتخاب، انسان را از ملامت و ندامت انجام کار نابخردانه به دور نگاه میدارد.

در نظر او، روابط تجاری فضای کاملاً مناسبیست برای دیده شدن کیفیت اندیشه و فرهنگ یک انسان و یک گروه. چون در یک معامله تجاری، آشکار میشود چه قدر به حقوق خودمان و همنوعمان احترام میگذاریم، چه اندازه سود خود را در سود مشتریان میبینیم و چه میزان پایبند به تعهدات خواهیم بود.

وی علاقه مند است مشاور گونه، آموخته ها و تجارب خود را با شرکای تجاری و مشتریان به اشتراک گذارد و تجارب آنها را بشنود و بخواند. به همین دلیل، ساعات کاری او اغلب به گفت و گو یا مکاتبات با گروههای یاد شده و اندیشیدن برای اصلاح یا توسعه طرحهای فرهنگی و تجاری میگذرد.