کد سیم و کابل در استانداردهای گوناگون

در این مقاله از نامیرا کابل، با گردآوری کد مشخصه سیم و کابل برق و فرمان، امکان تطبیق شناسه ها در چند استاندارد ملی و جهانی برای علاقه مندان و مشتریان ایجاد میشود.

علائم اختصاری سیم و کابلها

همان طور که میدانید، شناسایی انواع سیم و کابل توسط کدها، حروف اختصاری یا کوته نوشتها، راهی ساده و قابل رده بندی به شمار میرود. سازمانها و انجمنهای ملی یا بین المللی استاندارد و مهندسی، برای دسته بندی سیم و کابلها از روشهای مختلف کدگذاری استفاده نموده اند. کد گذاری توسط حروف، اعداد و یا ترکیبی از این دو، شیوه های رایج هستند.

مفاهیم حروف و اعدادِ علائم اختصاری سیم و کابل، در همین استانداردها بیان شده است. ما قصد داریم کدهای رایج و پرکاربرد را مطابق با استانداردهای زیر در یک جدول گردآوریم. با این کار، مقایسه کدها به راحتی ممکن خواهد شد.

  • سازمان ملی استاندارد ایران: INSO, Iran National Standard Organization
  • انجمن بین المللی الکتروتکنیک: IEC, International Electrotechnical Commission
  • انجمن مهندسی برق (آلمان) : VDE, Verband der Elektrotechnik
  • کمیته استانداردسازی الکتروتکنیک اروپا: CENELEC, European Committee for Electrotechnical Standardization

جدول مقایسه کدهای سیم و کابل

جدولهای زیر، عناوین و کد سیم و کابل LV را در استانداردهای یاد شده نشان میدهند:

جدول مقایسه کد سیم و کابل در استانداردها

جدول کد کابلهای قدرت LV در استاندارد ها

تجربه نشان میدهد گاهی توجه نکردن به تطبیق کدها، شرکتها را از انجام به موقع طرحها محروم میکند. توجه بفرمایید که محصولات مذکور در هر ردیف با این که کدهای متفاوتی دارند؛ اما از یک گروه هستند، ساختار مشابهی داشته و آنها را از متریالهای یکسان میسازند و به این دلیل میتوانند به جای هم انتخاب شوند.

📞