کابل ترانس به تابلو

کابل ترانس به تابلو کابلیست که در حد فاصل بخش ثانویه یا LV ترانسفورماتورهای توزیع تا تابلوی اصلی پست برق توزیع نصب میشود. سایزهای گوناگونی از کابلهای قدرت با توجه به آمپر و توان مصرفی بدین منظور استفاده میگردند.

نقش کابل ترانسفورماتور

کابل ترانس به تابلو

همان طور که بیان شد، مقصود از کابل ترانس به تابلو، اولین کابل قدرتیست که در شبکه های توزیع برق مستقیماً به خروجی ترانسفورمرها در پستهای هوایی یا زمینی وصل میگردد و توان الکتریکی مورد نیاز مصرف کننده های سه فاز و تک فاز مرتبط با این پست توزیع و تابلو، از مسیر این کابل تأمین میگردد.

با توجه به نقش مهم این کابل، کیفیت ساخت و عملکرد مطمئن، پایدار و ایمنش میتواند قابلیت اطمینان شبکه توزیع انرژی الکتریسیته را بالا ببرد. عدم توجه به استاندارد و انتخاب نادرست کابل ترانس نیز سبب بروز خسارات و گاه وقفه بلند مدت در تأمین برق مصرف کنندگان خانگی، تجاری، خدماتی، صنعتی، کشاورزی و دامپروری خواهد شد.

سایز کابل ترانس به تابلو

کابل های ترانسفورماتور توزیع

برای انتخاب سایز مناسب کابل رابط ترانس به تابلو، هم میتوان ظرفیت یا توان نامی ترانس را مدنظر قرار داد و هم بر پایه آمپر کلید اصلی تابلو سایز مناسب را برگزید.

ما در اینجا با این فرض که کابل انتخاب شده پاسخگوی ظرفیت کامل ترانسفورماتور 20/0.4 کیلو ولت باشد، اضافه بار و جریان اتصال کوتاه در نظر گرفته شود و فاصله ترانس و تابلو کوتاه باشد، سایز مناسب کابل قدرت LV سه فاز مسی یا آلومینیومی را پیشنهاد میکنیم:

  • ترانسفورماتور 25 کیلو ولت آمپر: کابل 16×4 مسی یا کابل 25×4 و 16+25×3 آلومینیومی
  • ترانسفورمر 50 کیلو ولت آمپر: کابل 16+25×3 مس یا کابل 25+50×3 آلومینیوم
  • ترانس برق سه فاز 75 KVA: کابل 16+35×3 مسی یا 35+70×3 آلومینیومی
  • ترانس قدرت 100 کیلو ولت آمپری: کابل 25+50×3 مسی یا 50+95×3 آلومینیومی
  • ترانسفورماتور 160 KVA: کابل 50+95×3 مس یا کابل 70+150×3 آلومینیوم
  • ترانسفورمر 200 کیلو ولت آمپری: کابل 70+120×3 مس یا 95+185×3 آلومینیوم
  • ترانس توزیع 250 کیلو ولت آمپر: کابل 95+185×3 Cu یا کابلهای 150×1 (1) + 300×1 (3) Al
  • ترانسفورماتور 315 KVA: کابل 120+240×3 مسی یا کابل های 240×1 (1) + 400×1 (3) آلومینیومی
  • ترانسفورمر 400 کا و آ: کابلهای 150×1 (1) + 150×1 (6) Cu یا کابلهای 240×1 (1) + 240×1 (6) Al
  • ترانس برق 500 کیلوولت آمپر: کابلهای 185×1 (1) + 185×1 (6) مس یا 300×1 (1) + 300×1 (6) آلومینیوم
  • ترانسفورماتور 630 KVA: کابلهای 240×1 (1) + 240×1 (6) مسی یا 400×1 (1) + 400×1 (6) آلومینیومی

نکته: اعداد داخل پرانتز، تعداد کابلهای تک رشته را بیان میکند.

فروش کابل های ترانسفورماتور

نامیرا کابل انواع کابل مورد نیاز شبکه توزیع برق، خاصه کابل خروجی ترانسفورماتور را از تولیدات استاندارد و تأیید شده ارائه مینماید. رضایت مشتریان قبلی از کیفیت ساخت کابلهای پیشنهاد شده، یکی از نقاط قوت این برنامه کاری مجموعه نامیرا کابل به شمار میرود.

📞