کابل زمینی تک سیمه و لیست کامل سایزها

کابل زمینی تک سیمه فشار ضعیف NYY، NAYY، N2XY و NA2XY و انواع فشار متوسط آن در تمامی سایزهای استاندارد و مطابق با لیست تولید، عرضه میشود. سفارش تأمین مجموعه کامل کابلهای برق تک رشته از بهترین تولیدات میسر است.

در فرآیند انتخاب کابلهای قدرت یک نکته مربوط به تعداد رشته های آن است. به طور کلی تمامی کابلهای برق را از منظر تعداد رشته میتوان در دو گروه اصلی زیر جای داد:

 1. کابل تک رشته یا تک سیمه
 2. کابل چند رشته یا چند سیمه

این کابلها دارای مجموعه ای از ویژگیهای مشترک یا اختصاصی هستند. بر پایه همین ویژگیها و نیز مشخصات یا محدودیتهای احتمالی در هر پروژه، میتوان انتخاب نمود که کابل تک سیمه مناسب است یا چند سیمه.

تفاوت کابل زمینی تک سیمه و چند سیمه

کابل زمینی مسی تک هسته ولتاژ پایین

 1. کابل تک سیمه سبک تر است و جابجایی یا کابل کشی آن راحت تر خواهد بود.
 2. تک سیمه در حالت نصب تخت (Flat) فضای بیشتری را می طلبد.
 3. کابل چند سیمه یکپارچه است و غالباً کابل کشی آن زمان کمتری میخواهد.
 4. پس از بروز خطا در یک فاز کابل چند سیمه امکان سرایت آن به فازهای دیگر وجود دارد.
 5. پس از بروز خطا در کابل چند سیمه مجبور به تعویض کل آن هستیم در حالی که برای نوع تک رشته این طور نیست.
 6. ظرفیت آمپری کابلهای تک رشته نصب شده با فاصله از یکدیگر، بیشتر از کابل چند رشته با سایز مشابه خواهد شد.

انواع کابل زمینی تک رشته

کابل 400 آلومینیومی

 • کابل مسی فشار ضعیف با عایق پی وی سی: NYY
 • مسی فشار ضعیف با عایق پلی اتیلن کراسلینک شده: N2XY
 • کابل آلومینیومی فشار ضعیف با عایق پی وی سی: NAYY
 • آلومینیومی فشار ضعیف با عایق پلی اتیلن کراسلینک شده: NA2XY
 • مسی فشار ضعیف زره دار: NYRY، NYBY، N2XRY و N2XBY
 • کابلهای فشار متوسط مسی و آلومینیومی ساده: N2XSY, NA2XSY
 • فشار متوسط مسی و آلومینیومی زره دار: N2XSYRY, N2XSYBY, NA2XSYBY
 • کابلهای فشار قوی مسی و آلومینیومی
 • کابلهای تک سیمه با عایق و روکش خاص یا سفارشی

سایزهای کابل زمینی تک سیمه

جدول سایز کابل تک سیمه

رسانای کابلهای تک هسته با سایزهای مندرج در جدول بالا به شکل نیمه افشان گرد یا RM هستند. معمولاً در سطح مقطعهای بالاتر از 1000 میلیمتر مربع، از هادی میلیکن استفاده میشود.