محاسبه وزن مس یا آلومینیوم در کابل

ما فرمول ساده محاسبه وزن مس در کابل و سیم برق را و همین طور وزن آلومینیوم در کابل برق آلومینیومی را به شما خواهیم گفت.

دانستن وزن مس یا آلومینیوم در کابل به چه کار می آید؟

وزن مس در کابل

یکی از کاربردهای آگاهی نسبت به وزن مس یا آلومینیوم در واحد طول سیم و کابلها، محاسباتی است که برای برآورد مقدار مواد اولیه مورد نیاز تولید این محصولات انجام میشود. کاربرد دیگر این شاخصه، محاسبه قیمت تمام شده سیم و کابلهاست. از آنجایی که غالباً قیمت کابلها بر اساس طول اعلام میشود، دانستن وزن مواد اولیه در هر متر آنها برای محاسبه قیمت ضروری خواهد بود.

فرمول محاسبه وزن مس در کابل و سیم

نمونه کابل قدرت مسی

برای رسیدن یه یک فرمول ساده، ابتدا پیش فرضهای زیر را در نظر بگیرید:

 1. چگالی یا جرم حجمی مس در دمای نزدیک به دمای اتاق برابر است با : 8.96  g/cm³
 2. سایز سیم یا کابل برق در استاندارد IEC بر اساس سطح مقطع هادی آنهاست با واحد: mm²

حالا میبینیم که با ضرب سایز سیم یا کابل برق مسی در عدد 8.96 یا به شکل ساده تر و گرد شده عدد 9، میتوانیم جرم (به زبان عمومی همان وزن) مس را در هر متر از سیم یا کابل برق به دست بیاوریم (g/m).

به چند مثال از این محاسبه توجه بفرمایید:

 • سیم برق مسی سایز 1.5 استاندارد حدود 13.5 گرم در هر متر مس دارد: 9×1.5 = 13.5
 • هر متر کابل برق استاندارد مسی سایز 35+70×3 تقریبا 2205 گرم مس خواهد داشت: (3×70+35)×9= 2205
 • یک متر کابل 6×2 مسی استاندارد در حدود 108 گرم مس باید داشته باشد: 9×2×6 = 108
 • وزن مس در کابل 70/16×1 مسی 20 کیلو ولت: (70+16)×9 = 774 گرم/متر
 • جرم مس در کابل 300×1 NYY فشار ضعیف: 300×9= 2700 گرم/متر معادل 2.7 کیلوگرم در هر متر
 • وزن مس در سیم ارت 50×1 برابر است با: 50×9= 450 g/m

در کابلهای زوج به هم تابیده مانند کابلهای شبکه و ابزار دقیق، به دلیل تابیده شدن رشته های کابل، طول واقعی هر رشته بیشتر خواهد بود و این سبب افزایش مس مصرفی در هر متر از این کابلها به نسبت کابلهای مشابه میگردد.

همچنین در سیم و کابلهای نیمه افشان و افشان به دلیل تابیدن رشته های مس به یکدیگر، ضرایبی برای محاسبه دقیق وزن اضافه خواهد شد. ما برای ساده بودن فرمول محاسبه وزن، از بیان این ضرایب صرفنظر کردیم. با درنظر گرفتن این ضرایب، مثلاً در هادیهای افشان مسی کلاس 6 که در محصولاتی مانند کابل جوش به کار میروند، میتوان از ضرب عدد 9.6 در سطح مقطع رسانا به وزن تقریبی آن در یک متر دست یافت.

فرمول وزن آلومینیوم در کابل قدرت

Aluminium-conductor

مطابق آنچه که برای کابل مسی بیان شد و با پیش فرضهای زیر برای کابل آلومینیومی خواهیم داشت:

 1. چگالی آلومینیوم در دمای نزدیک به دمای اتاق : 2.7 گرم بر سانتیمتر مکعب.
 2. سایز کابلهای آلومینیومی در استاندارد IEC با یکای میلیمتر مربع بیان میشود.

با ضرب سایز کابل و تعداد رشته های آن در جرم حجمی، میتوانیم وزن آلومینیوم را در هر متر از این کابلها به دست آوریم. چند نمونه از این محاسبات را در ادامه میبینید:

 • وزن آلومینیوم در کابل 16×2 آلومینیومی استاندارد : 16×2×2.7= 86.4 گرم بر متر
 • جرم آلومینیوم در هر متر کابل 70+120×3 آلومینیومی : (70+120×3)×2.7= 1161 گرم
 • هر متر کابل استاندارد 20 کیلو ولت 185/25×1 آلومینیومی : 185×2.7 = 499.5 گرم آلومینیوم و 25×9= 225 گرم مس (شیلد کابل)
 • یک متر کابل آلومینیومی 500×1 زمینی فشار ضعیف : 500×2.7= 1350 گرم معادل 1.35 کیلوگرم آلومینیوم

همان طور که میدانید، در کابلها و سیمهای برق دارای عایق، برای محاسبه وزن کل، افزون بر وزن هادی مسی یا آلومینیومی، وزن مواد عایقی و دیگر اجزای کابل هم باید در نظر گرفته شود.