هادی هوایی ACSR/AW

در این بخش به معرفی و بیان برتریهای هادی ACSR/AW میپردازیم و خواهیم گفت که استفاده از این نوع هادیها برای خطوط انتقال و فوق توزیع برق کدام مناطق گزینه مطلوبیست.

منظور از هادی ACSR/AW چیست؟

همانطور که میدانید، ACSR ها هادیهای آلومینیومی تقویت شده با فولاد هستند. از این هادیها در شبکه هوایی انتقال یا توزیع الکتریسیته استفاده میشود. وجود مغزی فولادی در این سیمهای هوایی آلومینیومی موجب میشود که پایداری فیزیکی و مکانیکی و استقامت کششی آنها افزایش چشمگیری یابد. به این دلیل، هادیهای ACSR در خطوطی که فاصله میان برجها (دکلها) زیاد است و یا در مناطق کوهستانی، سردسیر و بادخیز، کاربرد گسترده ای دارند.

فولاد گالونیزه، نخستین انتخاب برای تقویت ساختار این هادیها بود. این فلز ضمن افزودن این مزیت، یک محدودیت یا عیب را به همراه خواهد داشت. بودن دو فلز غیر هم سرشت فولاد و آلومینیوم در کنار هم، شرایط را برای خوردگی فراهم میسازد. این خوردگی زمانی که آلودگی صنعتی در هوا زیاد بوده یا رطوبت بالا باشد (مانند خطوط کنار سواحل) افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

هادی ACSR/AW

راهکاری که طراحان برای غلبه بر این عیب به کار بستند، استفاده از مغزی فولادی با روکش آلومینیوم بود. هادیهای ACSR که در آنها مغزی Aluminum-Clad Steel به کار رفته است، با کد ACSR/AW شناسایی و متمایز میگردند. پوشش آلومینیوم بر روی فولاد میتواند از خوردگی یاد شده جلوگیری نماید.

بنابراین، برتریهای مهم سیمهای هوایی آلومینیومی تقویت شده با فولاد پوشش داده شده با آلومینیوم به نسبت هادیهای با مغزی فولاد گالوانیزه ACSR/GA عبارتند از:

  1. مقاومت بهتر در برابر خوردگی
  2. افزایش هدایت الکتریکی هادی
  3. افزایش ظرفیت خط در انتقال برق
  4. کاهش جِرم نهایی هادی
  5. افزایش عمر مفید خط

در کنار مزایای بیان شده، معمولاً به کارگیری فولاد با روکش آلومینیوم در مغزی این هادیها، قیمت تمام شده آن را به نسبت نوع گالوانیزه مقداری بالا خواهد برد. البته با توجه به مزایای بیان شده، استفاده از این هادیها به ویژه در مناطقی که امکان بروز خوردگی در فلزات بیشتر است، از دیدگاه اقتصادی هم موجه خواهد بود.

استانداردهای تولید

  • ASTM B-549: استاندارد اصلی هادیهای ASCR/AW
  • ASTM B-502: استاندارد مغزی فولادی با روکش آلومینیوم در هادیهای تقویت شده با فولاد
  • ASTM B-230: استاندارد سیمهای آلومینیوم خالص 1350-H19 برای کاربرد الکتریکی

📞