کابل روکش سیلیکونی ضد حریق

میتوان گریدهایی از عایق سیلیکونی را در ساخت کابلها به کار برد که با افزایش پایداری حرارتی، سبب ضد حریق شدن کابل گردد.

به دلیل استفاده از واژه های متفاوت در معرفی کابلها، گاهی ممکن است تعابیر مختلفی نیز به وجود بیاید. اگر منظور از کابل ضد حریق کابلی باشد که بتواند شعله مستقیم آتش را در مدت زمان معین تحمل نموده و در این حالت جریان الکتریسیته را به صورت ایمن از خود عبور دهد؛ باز هم میتوان کابل با عایق یا روکش سیلیکونی را برای این ویژگی معرفی نمود.

تفاوتی که در گریدهای سیلیکون وجود دارد عامل اصلی یک چنین تفاوتی خواهد بود. کابل با روکش سیلیکون ضد حریق در فرآیند تولید تحت آزمونهای شعله مستقیم قرار میگیرد در حالی که ولتاژ به آن اعمال شده و جریان از آن عبور میکند. در مکانهایی که استحکام حرارتی بالاتر مورد نظر باشد، استفاده از این کابل پیشنهاد میگردد.