فروش کابل مخابراتی Outdoor

کابل های مخابراتی را در حالت کلی و از دیدگاه محل نصب و بهره برداری میتوان به دو دسته Outdoor و Indoor تقسیم بندی نمود و در لیست فروش به آن اشاره کرد.

تفاوت شرایطی که در محیط های مختلف وجود دارد، موجب میشود ساختار کابل به گونه ای طراحی گردد که تناسبی از این منظر وجود داشته باشد. کابل مخابراتی Outdoor در نگاه کلی باید با ویژگی فضای خارج از ساختمان و تأسیسات تطابق داشته باشد. حال با توجه به این که کابل مخابراتی به صورت هوایی یا زمینی نصب خواهد شد، باز هم تفاوت ساختاری دیده میشود.

برای کابل مخابراتی Outdoor هوایی، مهمترین نکته مقاومت روکش خارجی کابل در برابر شرایط جوی و پرتوی فرابنفش خورشید است و برای نوع زمینی استحکام آن در مقابل فشارها و نیروهای خارجی مدنظر خواهد بود. دیگر مشخصات این کابلها همانند سایز و تعداد هادیها غالباً مشابه دیگر انواع کابل مخابراتیست. از مجموع نکات اعلام شده میتوان نتیجه گرفت توجه به محل نصب کابل مخابراتی در هنگام خرید و فروش آن بسیار حائز اهمیت است.