صادرات کابل برق فشار قوی

دپارتمان صادرات و بازاریابی فرامرزی برنامه های مدونی را در زمینه معرفی انواع کابل برق فشار قوی و تأمین آن برای مشتریان خارج از مرزهای ایران اجرا نموده و پیگیری میکند.

همان طور که در معرفی مجموعه نامیرا کابل آمده، یکی از اصول کاری تعریف شده، همکاری است و همواره از همکاری و هم افزایی حمایت شده و بر آن تأکید گردیده است. بر این عقیده ایم که در زمینه صادرات نیز همین اصل بسیار راهگشا بوده و خواهد بود. نظر به توانمندیهایی که از شرکتهای همکار در عرصه تولید کابلهای برق فشار قوی سراغ داشته و همین طور باوری که به قابلیتهای نیروی انسانی خود داریم، با قدرت گام در وادی بازارهای بین المللی گذاشته و پله پله به پیش خواهیم رفت.

در طراحی بازاریابی فرامرزی که به وسیله دپارتمان صادرات اجرا میشود، سه ضلع مهم کاری دیده شده است. یک ضلع توانمندی تولید کابل فشار قوی است، ضلع بعدی جامعه هدف و بازار کابل برق فشار قوی بوده و نهایتاً ضلع سوم نامیرا کابل است. بدین ترتیب شما مخاطب گرامی که این مطلب را مطالعه میفرمایید به احتمال زیاد یکی از اضلاع اول یا دوم هستید. در مورد ضلع اول تجربه های شیرینی برای ما رقم خورده است و با استقبال خوبی از سوی همکاران رو به رو شده ایم و برای همکاری توافقهای خوبی صورت گرفته است.

اما ضلع مهم دوم، مشتریان ما در فراسوی مرزهای ایران هستند. نامیرا کابل با پیش بینی امکانات سعی در گسترش ارتباطات خود با مشتریانش داشته تا با شناخت بهتر نیازها و دغدغه های آنها، بتواند خدمات بهتری را ارائه نماید. با نگاهی به جغرافیای تجاری ما از فعالیتهای صورت گرفته در حوزه صادرات و بازاریابی کابل مطلع خواهید شد.