صادرات به ترکمنستان

کابلهای قدرت فشار ضعیف

صادرات سیم و کابل به ترکمنستان

پیرو فعالیتهای مجموعه نامیرا کابل در ارتباطات و فروشهای فرامرزی و در راستای تعاملات صورت گرفته با کشورهای منطقه و همسایه ایران، صادرات سیم و کابل به ترکمنستان آغاز شده و همکاری ما با شرکای تجاری در این زمینه تداوم مییابد. همکاران و شرکای تجاری ما در موضوع صادرات مدیریت روابط با مشتریان و همکاران […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید