مدیر فروش شرکت کابل

مدیر فروش شرکت کابل چه مسئولیتهایی دارد؟ یک مدیر فروش باید از چه ویژگیها و مهارتهایی برای ایفای نقش خود در موفقیت شرکت برخوردار باشد؟

جایگاه مدیر فروش در چارت سازمانی

ممکن است در شرکتهای مختلف، عناوین مدیریتی و تقسیم وظایف به اشکال گوناگونی وجود داشته باشد. در بسیاری از شرکتهای تولیدی و تجاری، مدیریت فروش یک جایگاه بسیار مهم است.

مدیر فروش در چارت سازمانی

دپارتمان یا سازمان فروش در نقطه پیشانی یک شرکت صنعتی یا بازرگانی متصور است. سهم قابل توجهی از ارتباطات برون سازمانی این شرکتها، توسط همین واحد صورت میگیرد. همین موضوع به خوبی نشان دهنده اهمیت فروش و مدیریت آن است.

مدیر فروش یک شرکت ممکن است در گروه مدیران ارشد باشد. در برخی از شرکتها، مدیریت فروش زیر مجموعه مدیریت بازرگانی یا مدیریت مارکتینگ و حتی مدیریت روابط عمومی قرار میگیرد. موضوع مهمتر از جایگاه مدیر فروش در چارت سازمانی، شیوه تفهیم وظایف و ترسیم اختیارات او در شرکت و به کارگیری فردی زبده برای سکانداری این بخش مهم است.

با این اوصاف، اگر بگوییم یک مدیر فروش میتواند یک شرکت صنعتی یا تجاری را به اوج برده یا برعکس، به ورطه زیان و ورشکستگی سوق دهد، اشتباه نگفته ایم.

ویژگیهای شخصیتی و مهارتی مدیر فروش

اکنون که به اهمیت جایگاه و نقش مدیریت فروش در شرکتها اشاره کردیم، بد نیست شرایط مطلوب یک مدیر فروش را هم مرور نماییم. بدیهی است هر چه قدر این خصایص بیشتر و بهتر در شخص مدیر فروش هر شرکتی، خاصه مدیر فروش شرکت کابل وجود داشته باشد، امیدواری برای رشد آن مجموعه افزونتر خواهد بود.

ویژگیهای مدیر فروش موفق

و اما ویژگیها و مهارتهای مدیر فروش:

 • قوی در فنون مذاکره
 • مسلط بر آداب فروش
 • خوش اخلاق، خوش رفتار و خوش ظاهر
 • آگاه به ماهیت محصول یا خدمت ارائه شده توسط شرکت
 • مطلع از اهداف، برنامه ها و راهبردهای کلان شرکت
 • توانمند در رهبری پرسنل فروش در راستای دستیابی به اهداف شرکت
 • آگاه به روشهای تحلیل بازخوردهای مشتریان

وظایف و مسئولیتهای مدیر فروش شرکت کابل

مدیر فروش یک شرکت تولیدی یا بازرگانی فعال در حوزه سیم و کابل، وظایف و مسئولیتهای زیر را بر عهده خواهد داشت. البته بسیاری از این وظایف جنبه عمومی دارد و برای مدیران فروش شرکتهای فعال در زمینه های کاری دیگر نیز صادق خواهد بود:

 1. حفظ ارتباط دائمی، دقیق و منسجم با مدیر واحد تولید یا تأمین محصول شرکت
 2. طراحی اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان فروش و تبیین آن برای افراد تحت سرپرستی
 3. ترسیم روشها و مسیرهای اجرایی برای رسیدن به اهداف
 4. به کارگیری درست نیروهای انسانی در پستها با توجه به ویژگیهای شخصیتی و مهارتی
 5. حفظ ارتباط محترمانه با پرسنل به منظور دریافت خروجیهای کار یا مسائل کاری
 6. توانمند در ارتقاء روحیه کارکنان سازمان فروش و حفظ انگیزه برای کار بهتر
 7. تحلیل نتایج به دست آمده از اقدامات کارکنان تحت سرپرستی
 8. تحلیل دلایل اعتراض یا عدم رضایت مشتریان ناراضی
 9. طراحی سامانه حفظ ارتباط مناسب با مشتریان و دریافت و تحلیل درخواستها، نیازها و دغدغه های روز آنها
 10. ارائه راهکارهای مناسب به منظور رفع نواقص و افزایش آمار فروش و مسئولیت پذیر در برابر عملکرد سازمان فروش

مدیر فروش شرکت کابل

طبیعی است که مدیر فروش برای آنکه از عهده این وظایف برآید، بایستی:

 • ویژگیها و مهارتهای یاد شده در پاراگراف قبل را تا حد قابل قبولی داشته باشد.
 • از سوی هئیت مدیره اعتماد کافی به برنامه کاری او وجود داشته باشد.
 • از زمان و اختیارات متناسب با مسئولیتها برخوردار شود.

📞