کابل N2XSH و N2XSEH

کابل های N2XSH و N2XSEH محصولاتی ویژه برای برخی از سیستمهای توزیع برق ولتاژ متوسط هستند. در ادامه متن از خصوصیات این کابلها خواهیم گفت.

کابل N2XSH چیست؟

کابل N2XSH و N2XSEH

کوته نگاشتهایی که در شناسایی کابلها به کار میروند، معلومات مهمی از آنها را آشکار میسازند. همچنین باعث میشوند که با احتراز از عبارات طولانی، بتوان کابلها را نامگذاری، شناسایی و دسته بندی نمود. اما برای آن دسته از مخاطبین که شاید آشنایی کاملی با این کدها نداشته باشند، ابتدا به معرفی حروف اختصاری این کابل میپردازیم.

حرف N به کد گذاری و تولید این کابل بر اساس استاندارد DIN/VDE اشاره دارد. اگر پس از N، حرف A می آمد متوجه میشدیم رسانای کابل آلومینیومیست؛ اما چون در این کد حرف A را بعد از N نمیبینیم، پس در مییابیم که کابل مسی مورد نظر میباشد.

2X بخش مهم دیگری از کابل به نام عایق را معرفی میکند که از جنس XLPE یا همان پلی اتیلن کراسلینک شده است. حرف S نشانگر شیلد مسی در کابل است. شیلدهای مسی به صورت سیمهای هم مرکز یا نوار، عضوی ثابت در کابلهای برق فشار متوسط و فشار قوی AC هستند.

و در نهایت، حرف H بیانگر جنس روکش نهایی این کابل است که از مواد بدون هالوژن انتخاب میشود. این مهمترین وجه تمایز و تفاوت کابلهای N2XSH با کابلهای N2XSY خواهد بود.

حروف SE که در کد N2XSEH می آید، بیانگر این موضوع است که هر رشته کابل از شیلدی مستقل بهره مند است. پس سریعاً متوجه میشویم کابل N2XSEH یک کابل سه رشته MV است.

همچنین اگر در ساختار این کابلها از زره مفتولی یا نواری نیز استفاده شود، شناسه آنها به یکی از مواردی مانند N2XSHRH, N2XSHBH, N2XSEHRH و یا N2XSEHBH تغییر خواهد یافت.

ویژگی کابل های ولتاژ متوسط LSZH

در محصولاتی مانند کابل N2XSH و N2XSEH، آمیزه هایی برای ساخت روکش نهایی انتخاب میگردند که در صورت سوختن، دود کمی ایجاد کنند و گازهای منتج از سوختنشان عاری از مواد هالوژنی، اسیدی و سمی باشند. حروف اختصاری مانند LSZH یا LSHF، همین ویژگی را یادآور میشوند.

برای دستیابی به شرایط ایمنی بالاتر و با توجه به شرایط محل نصب و بهره برداری از کابل، ممکن است هالوژن صفر و کم دود بودن کابل یک ضرورت یا پیشنهاد مورد توجه باشد. مثلاً کابلهای قدرت که در تونلهای مترو نصب میگردند یا آنهایی که در داخل صنایع بزرگ و حساس و نیروگاهها کابلکشی میشوند.

استاندارد کابل N2XSH و N2XSEH

کابلهای مسی ولتاژ متوسط مورد بحث در این بخش، بر پایه استاندارد بین المللی IEC 60502-2 و استاندارد ملی INSO 3569-2 در محدوده ولتاژی 6 تا 36 کیلوولت تولید میگردند. کابل (24)12/20 کیلوولت، یک نمونه از این کابلها با تقاضای بیشتر است. هادی مسی کابلهای N2XSH میتواند دارای سطح مقطع از 35 تا 630 میلیمتر مربع و بیشتر باشد.

آزمونهای هالوژن فری و کم دود بودن این کابلها، مطابق با استانداردهای IEC 60754 و IEC 61034 صورت میپذیرد. نتایج این تستها در برگه اطلاعات کابل نوشته میشود. ویژگی بازدارندگی گسترش شعله نیز بر پایه استاندارد IEC/EN 60332-1 ارزیابی میگردد.