اندازه گیری مقاومت الکتریکی سیم و کابل

مقاومت الکتریکی کابل برق یکی از سنجه های مهم برای ارزیابی سطح کیفی آن است. در این مقاله راجع به شیوه اندازه گیری مقاومت سیم و کابل و مقادیر استاندارد نکات مهمی ارائه میشود.

مس و آلومینیوم دو رسانایی هستند که برای ساخت سیم و کابلهای برق به کار میروند. این دو فلز در دماهای عادی، رسانای 100 درصدی نخواهند بود و هر کدام مقداری مقاومت الکتریکی از خود نشان میدهند. مقدار حداکثر مقاومت مجاز هادیهای مسی و آلومینیومی مورد استفاده در تولید سیم و کابلهای برق، در استاندارد معین شده است.

اندازه گیری مقاومت اُهمی هادی سیم و کابلها

در اینجا روش اندازه گیری مقاومت اهمی هادی کابل یا سیم برق را بر اساس استاندارد ملی 3084 بیان میکنیم:

 1. کابل یا سیم تولید شده را به مدت زمانی کافی در محیط آزمون قرار میدهیم تا اطمینان حاصل کنیم دمای هادی به حدی رسیده است که اندازه گیری دقیق مقاومت را با استفاده از ضرایب تصحیح فراهم سازد.
 2. مقاومت الکتریکی هادی سیم یا کابل برق با دستگاه اهم متر کالیبره شده در دمای اتاق اندازه گیری مینماییم و مقدار به دست آمده را به همراه دمای زمان اندازه گیری ثبت میکنیم. این مقاومت موسوم به مقاومت DC هادی است.
 3. در جدول زیر ضرایب تصحیح دما آمده است که در صورت لزوم بر اساس دمای زمان اندازه گیری از این ضرایب برای به دست آوردن مقاومت الکتریکی DC در دمای 20+ سلسیوس (سانتی گراد) استفاده مینماییم:
  جدول ضرایب تحیح دما برای اندازه گیری مقاومت
 4. پس از آن میتوانیم مقاومت الکتریکی رسانای مورد نظر را در دمای 20+ سانتی گراد با واحد اُهم/کیلومتر از طریق رابطه زیر محاسبه کنیم:
  فرمول محاسبه مقاومت هادی در دمای 20 سلسیوس

مقاومت الکتریکی کابل در استاندارد

پس از اندازه گیری مقاومت هادی سیم یا کابل برق برابر با توضیحات بخش قبل، اکنون میتوانیم ارقام به دست آمده را با مقادیر مندرج در جداول استاندارد مقایسه نماییم. مقاومت الکتریکی سیم و کابلهای برق نباید از اعداد مندرج در جدول زیر بیشتر باشد.

توضیحات جدول:

 1. این جدول بر پایه استاندارد 3084 ایران و IEC 60228 تنظیم شده است.
 2. مقاومتها برای دمای 20+ سانتی گراد است.
 3. منظور از کلاس 1، 2، 5 و 6 به ترتیب هادیهای تک مفتولی، نیمه افشان، افشان و سوپر فاین میباشد.
 4. مقاومتهای اهمی برای هادیهای غیر اندود شده میباشد.

مقاومت الکتریکی کابل برق

نامیرا کابل، ارائه کننده انواع سیم و کابلهایی است که مشخصات فنی آنها از جمله مقاومت الکتریکی، در محدوده مقادیر استاندارد هستند.

📞