کابل ابزار دقیق با عایق و روکش سیلیکونی

مزیتها و ویژگی های قابل توجه و گاه انحصاری عایق و روکش سیلیکونی، استفاده از آن را در ساخت عایق و روکش کابل ابزار دقیق نیز موجب گشته است.

روکش در کابلهای برق، مخابرات، کنترل و ابزار دقیق یک جزء بسیار مهم و تأثیرگذار بر عملکرد کابل است. این بخش، بیرونی ترین جزء در کابلهاست و بیشترین تأثیر را از محیط و فضای خارج از کابل میپذیرد. از طرفی اگر بخواهیم هر کابلی مانند کابل ابزار دقیق را در برابر شرایطی خاص مقاوم و پایدار سازیم، یکی از اقدامات مهم، معمولاً تغییر و تناسب بخشی در جنس عایق و روکش خواهد بود.

همان طور که اطلاع دارید، عایق سیلیکونی یک ماده بدون هالوژن، کم دود، منعطف و مقاوم در برابر حرارت است. اگر چنین ویژگی هایی برای کابل ابزار دقیق مدنظر باشد، انتخاب عایق یا روکش سیلیکونی مفید بوده و پیشنهاد خواهد شد. در پی سفارشهایی که برای این نوع از کابل ابزار دقیق به دست ما میرسد، سفارش تولید و عرضه پذیرفته و محصول مطلوب تحویل میگردد.