قیمت کابل فشار متوسط مسی

هر چند تأثیر و سهم قیمت مفتول مسی در تعیین قیمت کابل فشار متوسط با کابلهای فشار ضعیف متفاوت است؛ اما باز هم مؤثرترین فاکتور در این مورد به شمار می آید.

هنگام خرید و فروش کابل فشار متوسط مسی، در کنار سایز که یک فاکتور مهم است، به ولتاژ اسمی، ساده یا مسلح و مسی یا آلومینیومی بودن هادی کابل توجه میشود. همه این موارد علاوه بر تمایز در نحوه عملکرد و استفاده از کابل، در قیمت گذاری آن هم تأثیر عمده دارند.

ضخامت بیشتر عایق و روکش به کار رفته در کابل فشار متوسط و همچنین لایه های بیشتری که نسبت به کابلهای فشار ضعیف در ساختار این محصولات وجود دارد، موجب میشود تأثیر و سهم مس در قیمت تمام شده تغییر یابد؛ لکن همچنان مهمترین عامل خواهد بود.

از طرفی همین مواد عایقی یا نیمه هادی و اسکرین که در ساخت کابل فشار متوسط استفاده میشود و فرآیند تولید آنها، نقش قابل توجهی در تعیین قیمت دارند. قیمتی که برای سفارشهای انواع کابل MV مسی پیشنهاد میگردد متأثر از شرایط روز تولید و بازار و کمیت سفارش نیز خواهد بود.