قیمت کابل برق تک رشته

قیمت کابل برق از سایز و تعداد رشته ها یا سیمهایش تأثیر مستقیم میپذیرد. کابل تک رشته در مکانهای مختلف با سطوح ولتاژی متفاوت و سطح مقطع گوناگون به کار گرفته میشود.

کابل تک رشته چیست؟

کابل زمینی مسی تک هسته ولتاژ پایین

همان طور که میدانید، مقصود و منظور از کابل تک رشته، کابل برقی است که تنها دارای یک مسیر و یک رسانا برای عبور جریان میباشد. این نوع از کابلهای برق را با اسامی دیگری مانند تک هسته، تک سیمه یا مونو فاز هم میشناسند. کابل تک سیمه هم در شبکه فشار ضعیف و هم در فشار متوسط و قوی دیده میشود. دو رده ولتاژی پر تقاضا برای این کابلها، 0.6/1 و 12/20 کیلو ولت هستند.

انواع کابل Single Core

کابل 1 در 70 NAYY

  1. کابل مسی فشار ضعیف
  2. آلومینیومی فشار ضعیف
  3. مسی یا آلومینیومی فشار متوسط ساده
  4. کابل مسی یا آلومینومی فشار متوسط زره دار
  5. کابلهای فشار قوی

معمولاً کابلهای تک رشته در سیستمهای سه فاز به کار میروند. سه رشته از این کابلها برای فازها در نظر گرفته میشود. در سیستم فشار ضعیف، در صورت نیاز میتوان از رشته های چهارم و پنجم به عنوان نول و ارت استفاده نمود. همچنین در برق LV تکفاز نیز میتوان دو کابل تک رشته را یکی برای فاز و دیگری نول انتخاب کرد. کابلهای تک هسته را در سیستمهای برق DC نیز میبینیم که یک رشته هادی مثبت خواهد بود و دیگری منفی.

افزایش جریان مجاز کابل و قابلیت اطمینان کابلکشی از مزایای به کارگیری کابلهای برق تک رشته است. افزایش زمان کابلکشی و نیاز به فضای بیشتر برای عبور کابلها هم از معایب انتخاب کابلهای تک هسته به شمار میرود.

قیمت کابل برق تک رشته

کابل N2XSY

همین موضوع، یعنی ولتاژ اسمی کابل در کنار سطح مقطع و جنس هادی (مسی یا آلومینیومی)، پارامترهای مهم در تعیین قیمت کابل تک رشته محسوب میشوند. مواردی مانند کمیت خرید، برند و شرایط روز تولید هم از دیگر نکات مؤثر بر پیشنهاد قیمت کابل برق خواهند بود.