قیمت عمده کابل مسی

امروز میخواهیم درباره قیمت انواع کابل که در آنها از رسانای مسی استفاده شده و نیز از رابطه کمیت سفارش و خرده یا عمده بودن آن با قیمت بگوییم.

اگر در معرفی یک کابل تنها عنوان کابل مسی را به کار بریم با گروههای متنوعی از محصولات این حوزه رو به رو خواهیم شد. درست است که این کابلها از دیدگاه کاربری تفاوتهای عمده و اساسی با هم خواهند داشت؛ اما حداقل در یک زمینه مشترکند و آن وجود فلز مس در ساختار آنهاست. همین نکته در تعیین یا تغییر قیمت این کابلها هم نقش اصلی را بازی میکند.

کابلهای مسی را میتوان در سه رده کلی زیر دسته بندی نمود:

  1. کابل برق مسی
  2. کابل مخابراتی و ارتباطی مسی
  3. کابل کنترل و ابزار دقیق مسی

هر کدام از اینها نیز دارای زیر گروه هایی برای خود هستند. از موضوع اصلی دور نشویم، بحث ما در مورد قیمت این کابلهاست. هر چه قدر سایز کابلهای مسی افزایش پیدا کند (صرفنظر از نوع کابل) قیمت آن نیز بیشتر خواهد شد.

منظور از سایز کابل، سطح مقطع یا قطر هادی و تعداد رشته یا هسته های به کار رفته در آن است. از این جهت رابطه مستقیمی میان نرخ روز مفتول مس با قیمت کابلهای مسی وجود خواهد داشت. البته دیگر مشخصات فنی کابل مسی مانند نوع و جنس اجزای تشکیل دهنده آن هم در تعیین قیمت مؤثر هستند.

موضوع بعدی در این باب، مقدار سفارش و خرید است. غالباً برای خریدهای عمده تخفیفها و آفرهایی از سمت عرضه کنندگان و تأمین کنندگان کابل ارائه میگردد. این که چه متراژی شامل سفارشهای عمده و قیمت عمده کابل مسی خواهد بود را میتوان حسب مورد اعلام یا در مورد آن به توافق رسید.