قیمت عمده کابل قدرت

قیمتی که در پاسخ به استعلام و سفارشهای عمده انواع کابل قدرت پیشنهاد میگردد، حتماً دارای تناسب منطقی با کمیت خرید و کمتر از قیمت خرده فروشی خواهد بود.

تفاوت در نوع نگاه به خرید حتی میان کاربران و مشتریان حرفه ای کابل قدرت هم وجود دارد. تعاریف گوناگونی که برای قیمت مناسب و قیمت عمده از این تفاوت دیدگاه ایجاد میشود، کمی کار را برای عرضه کنندگان و تأمین کنندگان کابلهای قدرت سخت خواهد کرد. اما برای حل این مسئله تصمیم مناسبی گرفته شده است.

دسته بندی نیازها، سلایق و درخواستها از یک سو و تنوع بخشی به کابلهای قدرت قابل عرضه از سمتی دیگر، یکی از این راهکارهاست. به بیان دیگر پیش فرضهای ذهنی عرضه کننده کابل قدرت کنار گذاشته شده و محصولی پیشنهاد میشود که حداکثر تطابق را با درخواست مشتری داشته باشد.

کابل قدرت مسی و آلومینیومی گروهی پر محصول در صنعت و بازار کابل محسوب میگردند. تنوعی که از نظر ساختار، کاربرد و پارامترهای فنی برای کابل قدرت وجود دارد، علت این موضوع است. با تعاریفی که برای فروش عمده کابل قدرت صورت میگیرد، قیمت عمده نیز بر پایه همان اعلام میشود.