قیمت عمده کابل قدرت

قیمتی که در پاسخ به استعلام و سفارشهای عمده انواع کابل قدرت پیشنهاد میگردد، حتما دارای تناسب منطقی با کمیت خرید و کمتر از قیمت خرده فروشی خواهد بود.

تفاوت در نوع نگاه به خرید حتی میان کاربران و مشتریان حرفه ای کابل قدرت هم وجود دارد. تعاریف گوناگونی که برای قیمت مناسب و قیمت عمده از این تفاوت دیدگاه ایجاد میشود، کمی کار را برای عرضه کنندگان و تامین کنندگان کابل قدرت سخت خواهد کرد. اما برای حل این مسئله تصمیم مناسبی گرفته شده است.

دسته بندی نیازها، سلایق و درخواستها از یک سو و تنوع بخشی به کابلهای قدرت قابل عرضه از سمتی دیگر یکی از این راهکارهاست. به بیان دیگر پیش فرضهای ذهنی عرضه کننده کابل قدرت کنار گذاشته شده و محصولی پیشنهاد میشود که حداکثر تطابق را چه در کیفیت ساخت و چه قیمت با درخواست مشتری داشته باشد.

کابل قدرت مسی و آلومینیومی گروهی پر محصول در صنعت و بازار کابل محسوب میگردند. تنوعی که از نظر ساختار، کاربرد و پارامترهای فنی برای کابل قدرت وجود دارد، علت این موضوع است. با تعاریفی که برای فروش عمده کابل قدرت صورت میگیرد، قیمت عمده نیز بر پایه همان اعلام میشود.

تماس با ما