قیمت انواع کابل فشار ضعیف

در کنار دقتی که نسبت به استاندارد و مرغوب بودن انواع کابل فشار ضعیف ارائه شده وجود دارد، تعادل و تناسب قیمت آنها برای مشتری نیز موضوع کم اهمیتی نیست.

مستحضرید که روشهای گوناگونی برای کاهش قیمت تمام شده و قیمت مصرف کننده در صنعت سیم و کابل به کار گرفته میشود. به طور کلی میتوان این روشها را به دو دسته تقسیم نمود. دسته نخست شیوه های غیر مجاز و غیر هوشمندانه هستند. در این نوع راهکارها با کاستن از کمیات فنی و کیفیت محصول و یا به کار گیری مواد اولیه نامرغوب و نامتناسب، قیمت تمام شده کاهش مییابد تا نظر مشتریان و کاربران جلب گردد.

گروه دومِ شیوه های کاهش قیمت را میتوان با عناوینی مانند مجاز و هوشمندانه تعریف نمود. اقداماتی مانند استفاده از تجهیزات و فرآیندهای نوین تولید که منجر به کاهش هزینه ساخت سیم و کابل و پیرو آن کاهش قیمت تمام شده آنها میشود. و یا طراحی ساز و کارهای جدید به منظور کاستن از هزینه های خرید و اعمال تخفیفها، در این دسته جای میگیرند. شاید تأثیر راهبرد دوم در کاهش قیمت محصول از جمله انواع کابل فشار ضعیف کمتر از روشهای نخست باشد؛ اما به سبب پایبندی به الزامات استانداردی و رعایت حقوق مصرف کننده، در اذهان مشتریان اقدامی محبوبتر خواهد بود.

گوناگونی و تنوع واژه ای است که به راحتی میتوان از آن در تعریف کابلهای فشار ضعیف استفاد کرد. همین تنوع محصول به دنبال خود تنوع قیمت را خواهد داشت. برای محصولات پر کاربردی مانند کابلهای افشان، کابلهای ساختمانی و کابلهای زمینی فشار ضعیف اعم از مسی و آلومینیومی میتوان نظر به خواست مشتریان، قیمتها را به شکل لیست ارائه نمود. در مورد کابلهای تخصصی یا ویژه که در رده ولتاژی فشار ضعیف تولید میگردند هم بسته به کم و کیف سفارش، غالباً قیمتها موردی اعلام میشوند.

دو نکته مهم در این جا وجود دارد. اول آن که راهبرد نامیرا کابل برای متعادل نمودن قیمت بر مبنای شیوه های گروه دومیست که در بالا معرفی شد. موضوع بعدی استفاده از راه های ارتباطی متنوع به منظور ارتباط با مشتریان، ارائه پیشنهاد قیمت و دیگر اطلاعات فنی انواع کابل فشار ضعیف است.