فروش کابل مسی و آلومینیومی

چون یکی از اهداف مجموعه پوشش حداکثری و پاسخگویی مناسب به سفارشهای کابل برق است؛ معرفی و عرضه انواع کابل مسی و آلومینیومی در برنامه کاری لحاظ شده است.

مزیت اصلی کابل برق آلومینیومی نسبت به مسی قیمت پایینتر آن است. این نکته آن قدر قدرت دارد که توجه به کابلهای آلومینیومی را با افزایش چشمگیری رو به رو کرده است. هدایت الکتریکی کابل مسی هم مهمترین نقطه قوت آن است که در برخی پروژه ها بسیار راهگشا خواهد بود.

به هر روی، هم اکنون کابلهای قدرت مطابق استاندارد هم با رسانای مسی و هم آلومینیومی تولید میشوند. دپارتمان فروش در کلیه مراحل انتخاب سایز، پیشنهاد فنی و مالی در کنار مشتریان است. ایجاد تناسب میان سفارش و خواست خریداران با کابلی که معرفی میگردد، نکته اصلی در این زمینه به شمار می آید.