فروش کابل ابزار دقیق ایرانی

فروش کابل ابزار دقیق ایرانی یک برنامه و پیشنهاد بر مبنای تحلیلهای فنی و اقتصادیست. کیفیت ساخت قابل قبول مطابق استانداردهای مرجع، دیدگاه مشتریان و توانمندیهای تولید از مهم ترین دلایل پیشنهاد کابل های ابزار دقیق ایرانی در طرحهای تامین و فروش به شمار می آیند.

کابل ابزار دقیق ایرانی

کابل ابزار دقیق با عایق XLPE

حتی اگر نگاه ما صرفا فنی یا اقتصادی باشد هم، پیشنهاد کابل ابزار دقیق ایرانی و انتخاب آن دارای مزیت و توجیه منطقی خواهد بود. به بیان دیگر ارزیابی های فنی بر روی برخی از تولیدات داخلی کابل instrumentation و مقایسه هایی که با نمونه های معروف از برندهای معتبر صورت گرفته از یک سو و تفاوتهای گاه چشمگیر در قیمت نهایی این کابلها در قیاس با موارد مشابه غیر ایرانی از سمتی دیگر، ما را بر آن داشته است که با قابلیت اطمینان بالا در مورد برنامه فروش مطرح شده صحبت کنیم.

فروش کابل Instrumentation

سفارشهای رسیده در زمینه انواع کابل ابزار دقیق به واحد پشتیبانی ارجاع داده میشود و پیرو خواست مشتری یا امکانات موجود، نوع مناسب از این کابلها معرفی و برای فروش آماده میگردد.

برخی از انواع این کابلها عبارتند از:

  1. RE-2X(St)Y
  2. RE-2X(St)Y, PiMF
  3. RE-2X(St)YRY
  4. RE-2X(St)H
  5. RE-2X(St)HRH
  6. JE-Y(St)Y
  7. LiY(St)CY

تماس با ما