عرضه انواع کابل ابزار دقیق

انواع کابل های تخصصی ابزار دقیق بر پایه وضعیت تولید و سفارشهایی که به دست ما میرسد، تأمین و عرضه میگردند.

هر چند کابل ابزار دقیق در دسته بندی تولید کابلها معمولاً در گروه کابلهای تخصصی قرار میگیرد؛ اما از طرفی تنوع کاربری هم برای این محصول وجود دارد. به تناسب نوع تجهیزات، کابلهای ابزار دقیق هم ساختارهای متفاوتی دارند. کنترل فرآیندهای صنعتی و ارتباط تجهیزات اندازه گیری آنالوگ و دیجیتال از جمله نقاط استفاده از کابلهای ابزار دقیق هستند. شرایط تجهیزات و نیز محیط نصب کابل تعیین کننده نوع مناسب کابل ابزار دقیق خواهند بود.

انواع کابل ابزار دقیق که هم اکنون عرضه میگردد به صورت شیلد زوجی و شیلد کلی تولید میشوند و بسته به سفارشهای مشتریان، امکان ارائه نوع زره دار و نیز با مقاوم در برابر حریق، بدون هالوژن و کم دود (LSZH) نیز وجود خواهد داشت.