توزیع کابل آلومینیومی فشار ضعیف

درخواستهای قابل توجهی که از سوی همکاران، مشتریان و کاربران برای انواع کابل آلومینیومی فشار ضعیف وجود دارد، مهمترین دلیل اجرای طرح توزیع این محصولات به شمار می آید.

همان طور که میدانیدT مزایای کابلهای قدرت آلومینیومی به ویژه از منظر اقتصادی سبب شده است استفاده از این محصولات رو به فزونی گذارد. امروزه کابل آلومینیومی را در شبکه های برق فشار ضعیف، متوسط و قوی میبینیم. خطوط برق فشار ضعیف، چه شبکه های عمومی و چه اختصاصی به دو شکل هوایی و زمینی از کابلهای آلومینیومی بهره میبرند. در نوع هوایی کابل خودنگهدار رواج بیشتری دارد و برای خطوط زمینی فشار ضعیف نیز تنوع بالایی در این کابلها دیده میشود.

ایجاد تنوع در کابلهای آلومینیومی فشار ضعیف از دیدگاه سایز، ارسال مستقیم از انبار تولید یا فروش، تضمین استاندارد بودن کابلها و دارا بودن تأییدیه ها بر حسب درخواست از اَهم امکانات پیش بینی شده در طرح توزیع و پخش محسوب میگردند. کابلهایی که مطابق این برنامه عرضه می شوند عبارتند از:

  1. کابل آلومینیومی تک رشته زمینی 0.6/1 کیلو ولت
  2. چند رشته زمینی 0.6/1 کیلو ولت
  3. کابل هوایی تکفاز
  4. خودنگهدار سه فاز