تأمین کابل فشار ضعیف شیلد دار

زیر گروه های متنوعی برای کابل های برق فشار ضعیف وجود دارد که غالباً با توجه به ساختار دسته بندی میشوند. کابل شیلد دار یکی از محصولات این مجموعه است که در رنجهای گوناگون تأمین و تولید میگردد.

شیلد و زره از یک نظر که پوششی حفاظتی در تولید کابلهای مختلف هستند مشابه یکدیگرند؛ اما هدف از به کارگیری آنها یکسان نیست. اکثراً آن بخش در ساختار کابلها که شیلد نامیده میشود و کابل دارای آن را شیلد دار مینامند، به منظور حفاظت الکتریکی و الکترومغناطیسی استفاده میگردد.

در کابل های فشار ضعیف که ولتاژ اسمی آنها 1000 ولت و کمتر از 1000 ولت است، دو نوع کابل شیلد دار رایج هستند. یک نمونه کابل با مس هم مرکز است که سطح مقطع مجموع شیلد به کار رفته در آنها به شکل یک رشته جداگانه در سایز کابل بیان میگردد؛ مثلا 6+6*1. نمونه ای دیگر کابلهای کنترل افشان شیلد دار هستند که در آنها شیلد بافته شده مسی در خارجی ترین جز قبل از روکش نهایی قرار گرفته است.

البته کابلهایی را که با نام فشار ضعیف شیلد دار معرفی میکنیم ممکن است تنها در دو فراسنج ولتاژ نامی و وجود شیلد مشابه یکدیگر بوده و دیگر مشخصات آنها مانند سایز هادی یا جنس عایق متفاوت و متنوع باشد. نظر به همین تنوع، برنامه نامیرا کابل استفاده از ظرفیتهای درون سازمانی و برون سازمانی برای تأمین و عرضه انواع کابل فشار ضعیف شیلد دار است.

📞