تأمین کابل فشار ضعیف شیلد دار

زیر گروه های متنوعی برای کابل های برق فشار ضعیف وجود دارد که غالباً با توجه به ساختار دسته بندی می شوند. کابل شیلد دار یکی از محصولات این مجموعه است که در رنجهای گوناگون تأمین و تولید می گردد.

شیلد و زره از یک نظر که پوششی حفاظتی در تولید کابلهای مختلف هستند مشابه یکدیگرند؛ اما هدف از به کارگیری آنها یکسان نیست. اکثراً آن بخش در ساختار کابلها که شیلد نامیده می شود و کابل دارای آن را شیلد دار می نامند، به منظور حفاظت الکتریکی و الکترومغناطیسی استفاده می گردد.

در کابل های فشار ضعیف که ولتاژ اسمی آنها 1000 ولت و کمتر از 1000 ولت است، دو نوع کابل شیلد دار رایج هستند. یک نمونه کابل برق با مس هم محور (سازمانی) است که سطح مقطع مجموع شیلد به کار رفته در آنها به شکل یک رشته جداگانه در سایز کابل بیان می گردد؛ مثلا 6+6*1. نمونه ای دیگر کابلهای کنترل شیلد دار هستند که در آنها شیلد بافته شده مسی در خارجی ترین جز قبل از روکش نهایی قرار گرفته است.

البته کابلهایی را که با نام فشار ضعیف شیلد دار معرفی می کنیم ممکن است تنها در دو فراسنج ولتاژ نامی و وجود شیلد مشابه یکدیگر بوده و دیگر مشخصات آنها مانند سایز هادی یا جنس عایق متفاوت و متنوع باشد. نظر به همین تنوع برنامه نامیرا کابل استفاده از ظرفیتهای درون سازمانی و برون سازمانی برای تأمین و عرضه انواع کابل فشار ضعیف شیلد دار است.

تماس با ما